top of page

Våra översättare arbetar utefter Kammarkollegiets translatorsföreskrifter (KAMFS 1994:2 som träder i kraft den 1 januari 2017.

 

Dom översättare som representerar Språkexperterna arbetar efter God translatorssed som är en samling av yrkesetiska regler för auktoriserade translatorer som hänvisar till den yrkeskodex som vuxit fram bland de

auktoriserade translatorerna och skapats genom domstolspraxis. God translatorssed innefattar de krav som av rättssäkerhetsskäl bör ställas på yrkesverksamma translatorer.

 

 

 • 12§ En auktoriserad translator ska avsäga sig från uppdraget om hen ej anser sig vara lämplig eller kompetent att utföra uppdraget på ett tillfredsställande sätt.

 

Det kan finnas flera anledningar till att avstå från ett uppdrag

 • att translatorn inte anser sig behärska ämnesområdet eller terminologin.

 • att translatorn inte hinner utföra arbetet inom utsatt tid.

 • att translatorn har anledning att anta att den handling som ska översättas är förvanskad eller förfalskad.

 • om texten som ska översättas är helt eller delvis oläslig på grund av dålig kopia eller oläslig handstil.

 • om källtexten är för otydlig eller för svårtolkad.

 

 • 13§ En auktoriserad translator ska uppträda yrkesmässigt och affärsmässigt korrekt i alla sina yrkeskontakter.

 

 • 14§ En auktoriserad translator ska utföra sina uppdrag i överensstämmelse med vedertagen branschpraxis.

 

Som sådan följer.

 

 • En auktoriserad translator har alltid det fulla ansvaret för de översättningar denna utför.

 

 • Handlingar som ska översättas eller har översatts ska förvaras på ett betryggande sätt. Translatorn måste ha möjlighet till en kopia för att kunna besvara kundens eventuella frågor om översättningen i efterhand. Uppdragsgivaren ska informeras om att en kopia sparas. Även kopiorna ska förvaras på ett betryggande sätt.

 

 • En translator ansvarar alltid för sina översättningar och uppdrag även om denna tar emot ett uppdrag via en översättningsbyrå eller någon annan indirekt uppdragsgivare.

 

 • Om texten innehåller stora språkliga brister bör translator påpeka detta genom att markera felen i form av punkter eller streck, eftersom det vanligtvis inte går att återge felen i en översättning. En translator får aldrig på eget bevåg ”förtydliga” en oklar text. Heller inte gissa betydelsen av svårlästa eller oläsliga ord om inte sammanhanget är helt entydigt.

 

 • Felaktiga sakuppgifter i texten får translator aldrig på egen hand rätta. Utan bör dock påpeka uppenbara felaktigheter en fristående anmärkning.

 

 • En translator kan avböja ett översättningsuppdrag om hen misstänker att handlingen är förfalskad eller förvanskad. Då bör translatorn returnera handlingen oöversatt till uppdragsgivaren. Translatorn kan dock översätta texten, om uppdragsgivaren kan redovisa sådana skäl att translatorn bedömer att dokumentet ändå bör översättas.

 

 • Förklarande noter eller anmärkningar ska vara tydligt åtskilda från översättningen i övrigt t.ex. genom att vid korta påpekanden använda hakparentes t.ex. [svårläst ord, ö.a.]. Vid längre anmärkningar kan det vara lämpligare att använda asterisk (*) och ge en förklaring längst ner på sidan eller i slutet av texten. Utforma anmärkningarna på ett neutralt sätt och låt det klart framgå att det är översättarens anmärkning.

 

 • Om vissa partier i en text inte ska översättas bör detta tydligt markeras i översättningen. Translatorn ska skriva att översättningen är ett utdrag av en handling avsnitt som utelämnas ska markeras med vedertagna transumttecken [---].

 

 • Om vissa delar av källtexten inte behöver översättas bör translatorn kontakta uppdragsgivaren och meddela detta. På så sätt förhindrar det uppdragsgivaren från onödiga kostnader.

 

 • En translator bör undvika att hantera kundens originalhandlingar Kunden bör förse translatorn med en kopia av originaltexten. Translatorn bör sedan fästa samman kopian med sin signerade översättning vid leverans.

 

 • Stämplar och dylikt på ett dokument bör texten i dessa översättas. Endast när stämpeln klart inte hör till originalhandlingen (t.ex. ankomststämpel hos en myndighet) kan translatorn lämna den oöversatt. Translatorn bör dock markera med transumttecken på översättningen när sådana stämplar förekommer.

 

 

Namnunderskrifter ska tas med i översättningen. Rekommendationen är att translatorn skriver [namnteckning] och eventuellt namnförtydligande under.

 

En auktoriserad translator får inte marknadsföra sina tjänster eller använda sin yrkestitel på ett vilseledande sätt. Rätten att använda titeln auktoriserad translator i samband med översättningar är begränsad till de översättningar som en translator gör i den språkriktning auktorisationen gäller.

Om en translator blir erbjuden ett tolkuppdrag bör translatorn informera om att auktorisationen som translator endast avser skriftliga översättningar.

 

 

Skillnaden mellan en tolk och en translator är inte alltid klar för allmänheten. I marknadsföring och vid kontakter med uppdragsgivare bör translatorn undvika att använda auktorisationsbeteckningen på ett

sätt som kan ge intryck av en dokumenterad tolkkompetens.

Om en översättare obehörigen utger sig för att vara auktoriserad tolk eller translator kan det leda till böter.

 

 

En auktoriserad translator får inte utnyttja information som denna fått i samband med ett

översättningsuppdrag till fördel för sig själv eller någon annan,

 

 

 • 15§ En auktoriserad translator får inte marknadsföra sina tjänster eller använda sin yrkestitel på ett vilseledande sätt. Vid utförande av egna översättningar eller bestyrkanden av andras översättningar får en auktoriserad translator endast ange sin yrkestitel när translatorn är auktoriserad i det språk och den språkriktning som översättningen avser. Språk och språkriktning ska anges. Vid utförande av tolkuppdrag får en auktoriserad translator inte ange sin yrkestitel i samband med tolkuppdraget.

 

 • 16§ En auktoriserad translator får inte utnyttja information som denna fått i samband med ett översättningsuppdrag till fördel för sig själv eller någon annan, om informationen inte är allmänt tillgänglig. Sådan information får inte heller användas för att skada någon annan.

 

Läs mer om föreskrifterna på www.kammarkollegiet.se som träder i kraft den 1 januari 2017 då Kammarkollegiets translatorsföreskrifter (KAMFS 1994:2) upphör att gälla. Äldre föreskrifter gäller för ansökningar som har kommit in till Kammarkollegiet före ikraftträdandet.

bottom of page